ISBA CAIB 2021

Línia de suport industrial

Dins del Pla de Recuperació i Resiliència (Fons Europeus) s'inclou aquesta LÍNIA DE SUPORT INDUSTRIAL, per impulsar les inversions al sector industrial, en dos àmbits:


Emprenedoria

creació de nous establiments industrials des de zero per empreses de creació recent (3 anys o menys) o en constitució.

Creixement

projectes de canvi d'escala a la producció o empresa, que realitzin PIMES industrials que inclouen:

 • nou establiment industrial
 • trasllat que impliqui creixement (que no sigui simplement canvi de localització)
 • ampliació de capacitat productiva (noves línies o ampliació de les existents)
 • millora del sistema productiu per a millora de la seva competitivitat, incloent-hi entre altres aspectes com la millora de l'eficiència energètica o de l'impacte ambiental i la robotització i la digitalització

NO APLICA A AUTÒNOMS, NOMÉS A PIMES

Condicions
Les operacions es poden formalitzar a través d'una entitat financera o a través dels crèdits ISBA Aquisgrán.

Entitat Financiera

Tipus d''interès

Euribor +1,50% -> 2,50%

Comissió d''obertura

0,75%

Cancel·lació

exempta

Tipus d''interès

Fix 1,95%

Comissió d''obertura

0,50%

Cancel·lació

exempta

ISBA SGR

Retenció de capital

4% per tornar a la cancel·lació de l'operació

Comissió de l'aval

1,20% anual

Comissió d'estudi

0,50%

Bonificacions

1,80% al tipus d'interès

durant tota la vida de l'operació financera

1,20% al cost de l'aval

durant tota la vida de l'operació financera

0,50%

de les despeses d'estudi

0,50%

de les despeses d'obertura

L'import total de la bonificació no podrà superar 200.000 €. A causa del caràcter d'ajuda de minimis, en cas que l'empresa beneficiària tingués concedides altres ajuts que fessin que l'ajuda associada a la bonificació excedís els imports màxims permesos d'ajuda, l'import de la bonificació s'ajustarà al màxim permès

Plan de recuperación, transformación y resiliencia logo-nextgenerationeu


Característiques de les operacions financeres

Préstecs avalats per ISBA SGR atorgats per entitats bancàries i per Aquisgrà


Formalitzades entre l'1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2023

L'import no podrà superar 1.000.000€ en pimes i 750.000€ per a operacions d'emprenedoria


En caso de formalizarse mediante Aquisgrán, el importe máximo será de 250.000 € y el plazo máximo de 10 años

El termini de l'operació de préstec no podrà ser inferior a 3 anys ni superar els 15 anys


Les operacions poden tenir períodes de carència de fins a tres anys


Requisits de les empreses beneficiàries

Els beneficiar-vos del suport del Programa són PIME l'activitat dels quals es desenvolupi en els sectors sectors manufacturer i serveis a la indústria L'activitat es determinarà no necessàriament pel codi CNAE on està registrada l'empresa, sinó pel que correspongui a la inversió per al qual se sol·licita el finançament

Codis CNAE elegibles

 • Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009)
 • Activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x de la CNAE 2009, amb les limitacions detallades a l'annex. CNAE secció E (E3831 i E3832)
 • Activitats complementàries a la producció industrial. CNAE N8292, H5210, secció C del 3311 al 3519, E3600
 • Activitats de serveis a la indústria. CNAE M7112, M7120

Les empreses hauran de complir amb el criteri no causar amb la seva activitat perjudici significatiu al medi ambient, que es reflecteix a la Declaració de No Perjudici Significatiu que inclou l'exclusió de determinades activitats

Les empreses beneficiàries, a més, hauran de poder acreditar:

 • No està sotmès a cap de les prohibicions i incompatibilitats per obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció
 • No estan sancionats mitjançant resolució de caràcter ferm amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions d'acord amb la Llei General de Subvencions o la Llei General Tributària, mitjançant l'aportació d'una declaració responsable del vostre representant legal
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social mitjançant l'aportació dels corresponents certificats originals, o còpies degudament compulsades
 • Que no són deutors per resolució de procedència de reintegrament mitjançant l'aportació d'una declaració responsable del representant legal
 • Que no tenen residència en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal mitjançant l'aportació d'una declaració responsable del vostre representant legal.

Inversions elegibles
Seran elegibles els conceptes d'inversió i despesa finançats següents:

 • Adquisició o adequació d'instal·lacions ubicades a Espanya En cas que l'operació finançada inclogués l'adquisició de terrenys, el pes d'aquesta part de la inversió en el conjunt de l'import de l'operació de finançament no podrà superar un terci del total. Quan l'adquisició de terrenys es durà a terme conjuntament amb edificacions i instal·lacions ja existents en aquest terreny, s'haurà de separar la part del valor atribuït al terreny per comprovar que no s'excedeix el límit d'un terç indicat
 • Adquisició d'aparells i equips de producció
 • Enginyeria de procés de producció despeses associades a la posada en marxa dels aparells i equips de producció, assistència tècnica, despeses d'enginyeria i consultoria associades a la posada en marxa del procés productiu, d'assessorament i prospectiva tecnològica o de digitalització, sempre que guardin relació amb el projecte principal productiu
 • Despeses de primera constitució només en les operacions d'emprenedoria
 • Despeses de circulant associat als projectes, en allò estrictament necessari i justificat

logo-goib logo-cersa european-invertment Cofinanciado por la Unión Europea


Aquesta garantia és possible gràcies a la Garantia que ha estat proveïda per COSME i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques ("FEIE") establerts sota el Pla d'Inversions per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible pel suport del Fons de Garantia Pime Innovfin amb el suport financer de la Unió Europea sota Horitzó 2020 i el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) establert sota el Pla Inversió per a Europa. L'objectiu del FEIE és ajudar al finançament de suport i executar inversions productives a la Unió Europea i assegurar un increment en l'accés al finançament.

Aquesta garantia és possible gràcies al mecanisme de Garantia per Sectors Culturals i Creatius (CCS Guarantee Facility), amb el suport financer de la Unió Europea sota el programa Europa Creativa.

Consentimiento legal de cookies

La web de Isba SGR utiliza cookies, propias y de terceros, para mantener sus preferencias y analizar sus hábitos de navegación en nuestra página web, con la finalidad de garantizar la calidad, seguridad y mejora de los servicios ofrecidos a través de la misma. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. Más información en el apartado Política de Cookies de la nostra pàgina web.

Las cookies técnicas sirven para garantizar el correcto funcionamiento del portal web, así como para proporcionar comodidad y fluidez a la navegación del usuario.

Las cookies analíticas o de medición ayudan a los propietarios de páginas web a comprender como interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.

Cookies para integrar funcionalidades de redes sociales en el sitio Web y compartir contenidos del sitio Web en dichas redes sociales.

Guardar preferencias Aceptar todas las cookies